ประกาศประกวดราคาและประกาศเอกสารประกวดราคา

  1. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  2. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  3. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  4. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  5. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  6. ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )

Loading