ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

  1. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  2. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  3. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
  4. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  5. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( รายละเอียดดังแนบ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ 2 )
  6. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading