KM ที่ราชพัสดุ

KM ที่ราชพัสดุ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562  รายละเอียดดังแนบ
หนังสือ ศธ 04002/ว1051 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รายละเอียดดังแนบ
กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564

รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดดังแนบ

แบบฟอร์ม ทร.04
แบบฟอร์ม ทบ.5
แบบฟอร์ม ทบ.2
แบบฟอร์ม ทร.11
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ-ฉบับปรับปรุง
ทร 04
ทบ.5
ทบ.2
ทร 11
คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ-ฉบับปรับปรุง
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565  คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุฯ
แบบฟอร์มขออนุญาตรื้อถอนสำหรับโรงเรียน 1. แนวปฏิบัติ
2. แบบรื้อถอน
ตัวอย่าง 
การประกาศ ขายทอดตลาดอาคารเรียน
สมุดลงทะเบียนสู้ราคา
1. ตัวอย่าง ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารเรียน
2. ตัวอย่าง สมุดลงทะเบียนสู้ราคา

 

Loading