ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 1. ราคากลาง  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 1 )  ( รายละเอียดดังแนบ )
 2. ราคากลาง  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง   ( รายละเอียดดังแนบ  )
 3. ราคากลาง  โครงการปรับปรุงอาคาร  แบบ สปช.2/28 ( 9 ห้อง ) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ( รายละเอียดดังแนบ )
 4. ราคากลาง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (  รายละเอียดดังแนบ  )
 5. ราคากลาง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( รายละเอียดดังแนบ  )
 6. ราคากลาง  โครงการการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2 ) ( รายละเอียดดังแนบ  )
 7. ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (  รายละเอียดดังแนบ  )
 8. ราคากลาง  โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 9. ราคากลาง  โครงการ การจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
 10. ราคากลาง  โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561   ( รายละเอียดดังแนบ )
 11. ราคากลาง  โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( รายละเอียดดังแนบ )
 12. ราคากลาง  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ)
 13. ราคากลาง  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)
 14. ราคากลาง  ครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading