ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Loading