แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศจำนวน  12  เครื่อง ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน  ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งที่ 3 ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งที่ 2 ดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งที่ 1 ดังนี้

Loading