แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2563

1. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ( รายละเอียดดังแนบ )

2. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน  5  โครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( รายละเอียดดังแนบ )

3. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับโรงเรียนในสังกัด  5 โรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดดังแนบ )

Loading