แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดดังแนบ)

Loading