แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2562

  1. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( รายละเอียดดังแนบ
  2. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และโรงเรียน จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( รายละเอียดดังแนบ
  3. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ
  4. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู (บานเลื่อนซ้อน) ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)
  6. รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading