สัญญาซื้อ / จ้าง

  • ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว 15 พฤศจิกายน  2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว 15 พฤษภาคม  2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (CC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รายการ  ลว 12 ธันวาคน  2560 ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์รถโดยสาร  ขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน  1  คัน ลว 12 ธันวาคม 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาจ้างปรับปรุบซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading