สัญญาซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  1. สัญญาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. สัญญาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายการกระดานไวท์บอร์ด ) ( รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ )
  4. สัญญาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading