รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคา

ประกาศราคากลาง

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

แจ้งเชิญชวน ( วิธีคัดเลือก )

Loading