ขอบเขตของงาน (TOR)  ปีงบประมาณ 2561

  1. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์  จำนวน  5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการการจัดซื้อระบบปฎิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  ( ขอบเขต  ข้อกำหนดการจัดซื้อ)
  4. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( รายละเอียดดังแนบ )
  6. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)
  8. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดดังแนบ)

Loading