ขอบเขตของงาน (TOR)  ปีงบประมาณ 2562

  1. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ครั้งที่ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2562  ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ( รายละเอียดดังแนบ )
  4. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ ) ( เอกสารแนบท้าย )
  6. ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ครั้งที่ 2 ) ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ( บานเลื่อนซ้อน ) ( รายละเอียดดังแนบ )
  8. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ( รายละเอียดดังแนบ )
  9. ขอบเขตของงาน (TOR)  โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading