รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        ซื้อ  2558   รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาซื้อ )
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        จ้าง 2558   รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาจ้าง )
  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาพิเศษ ประเภทการจัดหา      จ้าง 2558    รายละเอียดดังแนบ  ( วิธีการจัดหาพิเศษ )
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสอบราคาซื้อ ประเภทการจัดหา     ซื้อ 2558    รายละเอียดดังแนบ  ( สอบราคาซื้อ )
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสอบราคาจ้าง ประเภทการจัดหา    จ้าง 2558   รายละเอียดดังแนบ  ( สอบราคาจ้าง )
  6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาซื้อ ประเภทการจัดหา ซื้อ 2558   รายละเอียดดังแนบ  (ประกวดราคาซื้อ )
  7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาจ้าง ประเภทการจัดหา ซื้อ 2558  รายละเอียดดังแนบ  (ประกวดราคาจ้าง )

Loading