รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        ซื้อ  2559   รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาซื้อ )
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        จ้าง 2559   รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาจ้าง )
  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสอบราคาซื้อ ประเภทการจัดหา     ซื้อ 2559    รายละเอียดดังแนบ  ( สอบราคาซื้อ )
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาซื้อ ประเภทการจัดหา ซื้อ 2559   รายละเอียดดังแนบ  (ประกวดราคาซื้อ )

Loading