รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา   ซื้อ  2560 ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2  รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาซื้อ )
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา   จ้าง  2560 ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2  รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาจ้าง )
  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        ซื้อ  2560 ประจำไตรมาสที่ 3 และ 4   รายละเอียดดังแนบ  ( ตกลงราคาซื้อ )
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตกลงราคา ประเภทการจัดหา        จ้าง 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 และ 4  รายละเอียดดังแนบ  (  ตกลงราคาจ้าง  )
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา    ซื้อ  2560 ประจำไตรมาสที่  4  รายละเอียดดังแนบ  ( เฉพาะเจาะจงซื้อ  )
  6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา    จ้าง 2560 ประจำไตรมาสที่  4  รายละเอียดดังแนบ  ( เฉพาะเจาะจงจ้าง )
  7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการสอบราคาจ้าง ประเภทการจัดหา     ซื้อ 2560    รายละเอียดดังแนบ   ( สอบราคาจ้าง )
  8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาซื้อ ประเภทการจัดหา ซื้อ 2560   รายละเอียดดังแนบ  (ประกวดราคาซื้อ )

Loading