ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560   ( รายละเอียดดังแนบ )
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำตรายางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  (รายละเอียดดังแนบ )
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560  (รายละเอียดดังแนบ  )
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันปิยมหาราช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ( รายละเอียดดังแนบ )
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ 4701 พช ( รายละเอียดดังแนบ )
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ขอสำนักงาน ( รายละเอียดดังแนบ )
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ ( รายละเอียดดังแนบ  )
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๐ (สสวท.) ( รายละเอียดดังแนบ  )
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ( รายละเอียดดังแนบ  )
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ( รายละเอียดดังแนบ  )
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการตกแต่งเวทีห้องประชุมของสำนักงาน  ( รายละเอียดดังแนบ )
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( รายละเอียดดังแนบ )
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( รายละเอียดดังแนบ )
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ( รายละเอียดดังแนบ )
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลัง ประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน  (  )
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ( รายละเอียดดังแนบ )
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐   ( รายละเอียดดังแนบ  )
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา  ( รายละเอียดดังแนบ )
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน นข ๒๓๙๔ พช.  ( รายละเอียดดังแนบ )
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุบซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รานยละเอียดดังแนบ )
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม  Application สำหรับ ร.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้าของสำนักงาน ( รายละเอียดดังแนบ )
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการประจำเดือน มกราคม 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ( รายละเอียดดังแนบ )
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ( รายละเอียดดังแนบ )
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ( รายละเอียดดังแนบ )
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ( รายละเอียดดังแนบ )
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมโถส้วมของสำนักงาน  ( รายละเอียดดังแนบ )
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุตามโครงการ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ 4701 พช ( รายละเอียดดังแนบ )
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซต์ (HOSTING) ( รายละเอียดดังแนบ )
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเครื่องมือประเมินการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณปีการศึกษา 2560 ( รายละเอียดดังแนบ )
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำสำเนาซีดีรอมด์ โครงการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ก.พ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำสำเนาแบบทดสอบมาตรฐานกลางโครงการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข 1317 พช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน กฉ 4701 พช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT)  ( รายละเอียดดังแนบ )
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT)  ( รายละเอียดดังแนบ
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา  ( รายละเอียดดังแนบ )
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ( รายละเอียดดังแนบ )
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของสำนักงาน  ( รายละเอียดดังแนบ )
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน ( รายละเอียดดังแนบ )
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเอกสารการประเมินทักษะการอ่าน การเขียนภาษอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ( รายละเอียดดังแนบ )
 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลคะแนนการประเมินทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ (  รายละเอียดดังแนบ)
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน  ( รายละเอียดดังแนบ )
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ( รายละเอียดดังแนบ )
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ( รายละเอียดดังแนบ )
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม  2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการลงรับหนังสือภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ( รายละเอียดดังแนบ )
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน ( รายละเอียดดังแนบ )
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( รายละเอียดดังแนบ )
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มีนาคม 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรยนต์ราชการประจำเดือน มีนาคม 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข 2394 พช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างจัดทำเอกสารอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ( รายละเอียดดังแนบ )
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรม 5ส. (ฺBig Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ปี 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน  ( รายละเอียดดังแนบ )
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติปี 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน  2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุอบรมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ( รายละเอียดดังแนบ )
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำเกียรติบัตรโครงการการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้อ่าน เขียน และคิดคำนวณได้ 100%  ( รายละเอียดดังแนบ )
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกรอบเกียวติบัตร โครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยห้อ่าน เขียน และคิดคำนวณได้  ( รายละเอียดดังแนบ )
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการประจำเดือน เมษายน 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน เมษายน 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018  (รายละเอียดดังแนบ )
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเอ็นตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงาน (  รายละเอียดดังแนบ )
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุดำเนินการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ( รายละเอียดดังแนบ)
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำโล่รางวัลโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้อ่าน เขียน และคิดคำนวณได้ 100% ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข 1317 พช  ( รายละเอียดดังแนบ )
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม  2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ( รายละเอียดดังแนบ )
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ( รายละเอียดดังแนบ )
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นข 1318 พช  (รายละเอียดดังแนบ)
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ( รายละเอียดดังแนบ )
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561  ( รายละเอียดดังแนบรายละเอียดดังแนบ ) 
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมฝ้าและหลังคาห้อง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ห้องเดิม) ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading