ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 34 รายการ ราคากลาง 2,590 บาท โดยดำกหนดดูพัสดุ จ ณ ห้องพัสดุ สพป.เพชรบูณื เขต 3 ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น.  ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุครุภัณฑ์ในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10 : 00 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  รายละเอียดดังแนบ

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างสัญญาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารพิจารณา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ นางสาวสมหมาย คูโคกสูง วิทยากรดำเนินการ 

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารพิจารณาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารพิจารณา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการ

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

Loading

การประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
// วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ การกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ให้ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์ เขต 3

Loading

เผยแพร่เอกสารวิชาการโรงเรียนบ้านเพชรละคร เรื่อง สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนบ้านเพชรละคร

เผยแพร่เอกสารวิชาการโรงเรียนบ้านเพชรละคร เรื่อง สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนบ้านเพชรละคร

2. รายงานสภาพการบริหารงานงบประมารณของโรงเ

Loading

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนบ้านปากตก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนบ้านปากตก กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 6 มิ.ย.65 กำหนดให้ลงชื่อพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 09:30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  สอบถามรายละเอียด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.65 ติดต่อ เบอร์ 063-7730-842  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2

Loading