ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08:30 – 16:30 น. 

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านทางอีเมล์  sommai_noy@pbn3.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำห

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แลข

Loading

ประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมประชุม 

Loading

ประชุมคณะกรรมการโอนทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการโอนทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมหนองไผ่  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00 น. โดย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ร่วมพิจารณาโอนพัสดุให้สถานศึกษา 

Loading

การขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 75 รายการ โดย นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธาน และคณะ ในการขายทอดตลาด

 

Loading

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

การขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน  75 รายการ  ราคากลาง  2,529.00 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  จำนวน  75 รายการ  ณ ห้องพัสดุ  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 10.30 น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ(การขายทอดตลาดพัสดุ)

Loading

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564 รายละเอียดดังแนบ

สัญญจ้าง

Loading

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ

Loading

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 พ.ศ. 2533 โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ เอ็ม.เอ็ม.แอล 2012 โดยเสนอราคา 553,000.00 บาท รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

Loading

ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอและจัดพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอและจัดพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และรับฟังคำชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 โรงเรียน โดย นายสมหมาย ถาวรกูล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2564  เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading