ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49  รายละเอียดดังแนบ

สัญญาก่อสร้าง

Loading