โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

  1. แบบรูปรายการลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
  2.  งวดงาน งวดเงิน ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
  3. ประมาณราคา แบบรูปรายการลานกีฬาอเนกประสงค์(Excel)
  4. ประมาณราคาลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
  5. หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้สำหรับปีงบประมาณ 62 
  6. แบบ บก.01 (แทนแบบ ปปช.01)
  7. แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง.
  8. สูตรการคำนวณ Factor F

Loading