KM การเงิน

KM การเงิน
 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,การฝึกอบรม และการจัดงาน

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกการเดินทางไปราชการ-สพฐ.

 1. แบบฟอร์มค่าเดินทางไปราชการ
 2. แบบสัญญายืมเงิน
 3. แบบรับรอแเทนใบเสร็จ
 4. แบบใบสำคัญรับเงิน
 5. ใบสำคัญรับเงิน-ค่าวิทยากร
หนังสื่อคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลังและสินทรัพย์ หนังสือคำสั่งมอบอำนาจด้านการเงินและสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ-สพฐ.
 • แผ่นพับเกี่ยวกับบำนาญ
 • แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำนาญ

QR

ค่าการศึกษาบุตร
 1. ทะเบียนคุม
 2. แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร
 3. เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก ค่าการศึกษา
คู่มือการยืม

คู่มือการยืม ไฟล์ PDF      คู่มือการยืมเงิน ไฟล์ word

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131
 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131
 2. เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก ค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 

การขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน

1. หนังสือนำส่ง
2. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน 6005
4. ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5. คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6. หนังสือรับรองบ้านพัก
7. ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8. แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก-รร-รับรอง
9. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน(เขต)
10. แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
กรณีเช่าบ้านเพื่อพักอาศัย 1. หนังสือนำส่ง
2.
เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน 6005
4.
ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5.
คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6.
หนังสือรับรองบ้านพัก
7.
ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8.
แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก-รร-รับรอง
9.
แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน(เขต)
10.
แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
ส่งเบิกค่าเช่าบ้าน 1. หนังสือนำส่ง
2. งบหน้าเอกสารขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ ขอส่งเบิกค่าเช่าบ้าน 6006
4. เอกสารจัดส่งค่าเช่าบ้าน
เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา 1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน
2. สำเนาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบที่ตรวจรับว่าไม่มีความชำรุดบกพร่อง ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ถ่ายเอกสารให้เลขที่บัญชีชัดเจน)
5. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับของ สพป.พช.3 (ตัวจริง)
6. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับของโรงเรียนที่ออกให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
7. สำเนาสัญญาซื้อขาย/สำเนาสัญญาจ้าง
Best Practice กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Best Practice

 

Loading