KM การเงิน

KM การเงิน
Best Practice กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Best Practice
แผ่นพับเกี่ยวกับบำนาญ แผ่นพับบำนาญ
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำนาญ

https://drive.google.com/drive/folders/1BWVx5KSd4opqZ-QyXD7abMIQ1hbsn_px?usp=sharing

QR

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คู่มือการยืม

คู่มือการยืม ไฟล์ PDF      คู่มือการยืมเงิน ไฟล์ word

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 

การขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กรณีกู้เงินจากสถาบันการเงิน

1. หนังสือนำส่ง
2. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ 6005
4. ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5. คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6. หนังสือรับรองบ้านพัก
7. ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8. แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก (รร รับรอง)
9. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (เขต)
10. แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
กรณีเช่าบ้านเพื่อพักอาศัย 1. หนังสือนำส่ง
2. เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ6005
4. ข้อมูลประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5. คำร้องขอเข้าบ้านพัก
6. หนังสือรับรองบ้านพัก
7. ทะเบียนควบคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกจากที่พักของทางราชการ
8. แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิก (ร.ร.รับรอง)
9. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (เขต)
10. แบบรับรองผู้ขอเบิกใหม่ (เขต)
ส่งเบิกค่าเช่าบ้าน 1. หนังสือนำส่ง
2. งบหน้าเอกสารขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3. แบบ 6006
เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา 1. หนังสือนำส่งจากโรงเรียน
2. สำเนาหนังสือขอคืนเงินประกันสัญญาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3. บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบที่ตรวจรับว่าไม่มีความชำรุดบกพร่อง ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ถ่ายเอกสารให้เลขที่บัญชีชัดเจน)
5. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับของ สพป.พช.3 (ตัวจริง)
6. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับของโรงเรียนที่ออกให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
7. สำเนาสัญญาซื้อขาย/สำเนาสัญญาจ้าง
   

 

 1,936 total views,  2 views today