KM พัสดุ

 

KM  พัสดุ
คู่มือสมัครเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1. ขั้นตอนการสมัคร OBECMAIL เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (คู่มื่อ) >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ e-GP (คู่มือ)
>>เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)<<

3. ขั้นตอนการใช้งาน OBECMAIL เพื่อเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรก
(คู่มือ)  >> เว็บไซต์ OBECMAIL <<

หนังสื่อคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลังและสินทรัพย์

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,การฝึกอบรม และการจัดงาน

1. หนังสือคำสั่งมอบอำนาจด้านการเงินและสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ-สพฐ.

2. คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกการเดินทางไปราชการ-สพฐ.

แบบ บก.01 – 06    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แบบ บก.01   งานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.02   งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

แบบ บก.03   งานจ้างออกแบบ

แบบ บก.04   ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

แบบ บก.05   ค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

แบบ บก.06    ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( รายละเอียดดังแนบ )

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์  DLTV

1. แบบตรวจสอบการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ( รายละเอียดดังแนบ )

2. รายละเอียดขอบเขตของงานการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ DLTV  ( รายละเอียดดังแนบ)  ตัวอย่างนะค่ะ

3. ตารางรายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ คณะกรรมการตรวจรับ พร้อมรูปภาพและลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (รายละเอียดดังแนบ )

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ต่างๆ

1. แบบตรวจสอบการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ไม่เกินแสน  (รายละเอียดดังแนบ)

2. แบบตรวจสอบการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เกินแสน (รายละเอียดดังแนบ)

3. แบบ บก.06    ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เอกสารต้องเพิ่มเติม 

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (รายละเอียดดังแนบ )

5. บันทึกข้อความ เสนอผลการกำหนดราคากลาง (  รายละเอียดดังแนบ )

6. ขอบเขตของงาน TOR  (  รายละเอียดดังแนบ )

7. บันทึกข้อความ  ขออนุมัติราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน ( รายละเอียดดังแนบ )

8. ตารางราคากลางตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (ตารางเปรียบเทียบ) (รายละเอียดดังแนบ

9. ตารางรายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ คณะกรรมการตรวจรับ พร้อมรูปภาพและลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดดังแนบ)

10. บันทึกข้อความขอยกเว้นการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ( รายละเอียดดังแนบ ) ตัวอย่าง

11.ตารางรายการพัสดุที่ขอยกเว้นการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ คณะกรรมการตรวจรับ พร้อมรูปภาพและลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดดังแนบ  )

แบบตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 

1. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )  

2. แบบตรวจสอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท  ( รายละเอียดดังแนบ )

เอกสารต้องเพิ่มเติม 

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (รายละเอียดดังแนบ )

4. บันทึกข้อความ เสนอผลการกำหนดราคากลาง (  รายละเอียดดังแนบ )

5. ขอบเขตของงาน TOR  (  รายละเอียดดังแนบ )

6. บันทึกข้อความ  ขออนุมัติราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน ( รายละเอียดดังแนบ )

7. สูตรการคิดค่า K ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี

8. บันทึกควบคุมงาน

9. ตารางรายงานการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ คณะกรรมการตรวจรับ พร้อมรูปภาพและลงนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดดังแนบ)

 เอกสารประกอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

1. แผนการจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. แบบตรวจสอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุง  ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2536 (รายละเอียดดังแนบ)

2. สัญญาจ้างเพิ่มเติม กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม

3. บันทึกที่เกี่ยวข้อง(กรณีคืนเงินค่าเสาเข็ม) 

4. บันทึกยกเลิกประกาศฯ(กรณีไม่มีผู้มายื่นซอง)

5. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีรายเดียว)

6. บันทึกรายงานเปิดซอง(กรณีมีหลายราย)

7. หนังสือส่งมอบพื้นที่

8. บันทึกและหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะมาจัดทำบัญ

9. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

10. แบบฟอร์มงานตอกเสาเข็ม

11. สูตรการคิดค่า K ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี

12. บันทึกควบคุมงาน

13. ตารางเปรียบเทียบฐานราก

14. คำนวณF

สเปครายการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมมโต๊ะเก้าอี้
ชุดฝึกทักษะ
สคส.ได้ดำเนินการโอนเงินประจำปี 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ทั้งนี้ในการจัดทำราคากลางของครุภัณฑ์ให้ไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ตรวจสอบราคาต่อหน่วยโดยดูราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ ( ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ) ( กระทรวงดิจิทัล )

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี  (K) สูตรการคิดค่า K แนบท้ายสัญญาจ้างทุกวิธี
วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP  วิธีคืนหลักประกันสัญญาในระบบ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-bidding  วิธีเข้าระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีe-bidding
การขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา วิธีเข้าระบบการขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา
บันทึกควบคุมงาน บันทึกควบคุมงาน
วิธีเข้าระบบด้วย วิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ e-GP

สรุปขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับย่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดดังแนบ)

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ขั้นตอนการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไฟล์คู่มือ ( PDF ) ( WORD )
ส่งเบิกเงินธุรการ  และ เอกสารการจ้างต่อเนื่อง

1. เอกสารประกอบการส่งเบิกค่าจ้างธุรการ

2. ขอบเขตธุรการ

3. กรณีไม่ได้แต่งตั้ง ข้อ 8. ในระบบ ต้องจัดทำบันทึกและคำสั่ง (รายละเอียดดังแนบ)

4. รายละเอียดแนบท้ายหนังสือข้อตกลงธุรการ

5. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง งวดที่ 2และ3

6. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง

7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ

8. ใบเสนอราคา

9. ตัวอย่างกรณีลาออก ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (รายละเอียดดังแนบ )

10. ตัวอย่างกรณีการลา ตามระเบียบข้อ39 วรรคสอง  ( รายละเอียดดังแนบ )

11. ตัวอย่างกรณีการลา ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (รายละเอียดดังแนบ )

12. แบบฟอร์มเอกสารการจ้างต่อเนื่อง (1. บันทึกขออนุมัติจ้างไว้ก่อนสิ้นเดือนกันยายน  2. รายงานขอจ้างระบบe-gp)

ขั้นตอนการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไฟล์คู่มือ ( PDF ) ( WORD )
รายละเอียดส่งเบิกเงินพี้เลี้ยงเด็กพิการ

1. เอกสารประกอบการส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

2. ขอบเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ

3. กรณีไม่ได้แต่งตั้ง ข้อ 8. ในระบบ ต้องจัดทำบันทึกและคำสั่ง (รายละเอียดดังแนบ)

4. รายละเอียดแนบท้ายหนังสือข้อตกลงพี่เลี้ยงเด็กพิการ

5. แบบตรวจจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเฉพาะเจาะจง งวดที่ 2และ3

6. แบบตรวจจ้างธุรการเฉพาะเจาะจง

7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ

8. ใบเสนอราคา

รายละเอียดส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่า
 1. แบบฟอร์ม ขอบเขตของงาน TOR แนบท้ายรายงานขอจ้าง
 2. แบบฟอร์ม ขอบเขตของงาน TOR แนบท้ายหนังสือข้อตกลง
 3. แบบฟอร์มใบส่งมอบงานจ้าง
 4. แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 5. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
รายละเอียดส่งเบิกเงินเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 1. แนวทางจัดหาและเบิกจ่ายเงิน
 2. ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
 3. บันทึกเช่าเน็ตต่อเนื่องปี64
 4. รายงานขอเช่า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. ขอบเขตของงานค่าเช่าเน็ตแนบท้ายหนังสือขอแจ้งขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 6. หนังสือแจ้งขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 7. ตัวอย่างบันทึกขอเบิกค่าเช่าเน็ตปี64

 

Loading